Sunrise: 7:08    Sunset:17:27 (Delhi)

Tv Schedule ( Today )

# Time Title
1 00:01 ANIMATED BHAKTAMER
2 00:20 CARTOON FILM STORY (OLD)
3 00:30 ANIMATED CHALISA -BHAGWAN PARSHAVNATH JI
4 00:45 BHAKTAMER PATH
5 01:00 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
6 01:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
7 02:10 SWARANJALI
8 02:20 JUNGLE KI SADHNA - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
9 02:40 CHALISA
10 03:00 ANIMATED BHAKTAMER
11 03:20 SWARANJALI
12 03:40 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ
13 04:00 PRARTHANA - MUNI PRANAMYA SAGAR JI
14 04:10 DEV POOJA
15 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
16 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
17 06:00 (PRAVACHAN) 06:00 AM TO 07:00 AM (PP. GYANMATI MATA JI)
18 07:00 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM JAHAJPUR(RAJ.)
19 07:09 D-LIVE - JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
20 07:19 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
21 07:29 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
22 07:38 PRAVACHAN - PP. ACH. MAHAPRAGYA JI MAHARAJ
23 08:05 PRAVACHAN - PP. ACH. SHIVMUNI JI MAHARAJ
24 08:25 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
25 08:35 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
26 08:45 BIJOLIYA JI(RAJ.) (PRAVACHAN) 08:45AM TO 10:15AM (PP. SUDHA SAGAR JI MAHARAJ)
27 10:15 D-LIVE (BHOPAL)
28 11:15 VISHESH
29 12:40 TVC
30 00:10 DHARM PARIKRAMA P1 - P2
31 12:30 PRAVACHAN - PP. CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ
32 12:50 VISHESH
33 13:00 TVC
34 13:30 PRAVACHAN - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ
35 14:00 TVC
36 14:10 TVC
37 14:20 PRAVACHAN - PP. PRANAMYA SAGAR JI MAHARAJ
38 15:00 VISHESH
39 15:18 TVC
40 16:00 PRAVACHAN - ACH. GYAN SAGAR JI MAHARAJ
41 16:20 TVC
42 16:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
43 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
44 17:30 MANGAL AARTI
45 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
46 18:21 SHANKA SAMADHAN (PRAVACHAN) 06:21 PM TO 07:20 PM ( PRAMAN SAGAR JI MAHARAJ )
47 19:20 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI MAHARAJ
48 19:40 TVC
49 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI MAHARAJ
50 20:20 TARA SANSTHAN
51 20:40 PRAVACHAN - PP. SUBHADRA MUNI JI MAHARAJ
52 21:00 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI MAHARAJ
53 21:20 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
54 21:40 VISHESH
55 22:00 TVC
56 22:20 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
57 22:40 JUNGLE KI SADHANA - MUNI CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ
58 23:00 PRAVACHAN - MUNI TARUN SAGAR JI MAHARAJ
59 23:20 VISHESH
60 23:20 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
61 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
62 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
63 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
64 19:40 TARA SANSTHAN
65 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
66 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
67 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
68 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
69 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
70 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
71 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
72 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
73 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
74 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
75 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
76 00:00 PRAVACHAN - PP. VIMAL SAGAR SURI. JI M.H
77 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
78 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
79 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
80 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
81 02:10 JAIN RASOI -
82 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
83 03:20 DEV POOJA -
84 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
85 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
86 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
87 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
88 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
89 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
90 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
91 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
92 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
93 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
94 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
95 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
96 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
97 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
98 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
99 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
100 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
101 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
102 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
103 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR)
104 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
105 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
106 11:40 JAIN RASOI -
107 12:00 DHARM PARIKRAMA -
108 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
109 13:00 PRAVACHAN - PP. MUNI TARUN SAGAR JI M.H
110 13:20 PRAVACHAN - PP. SAMBUDDH SAGAR JI M.H
111 13:40 PRAVACHAN - PP. SOMYA SAGAR + VINAMRA SAGAR JI M.H
112 14:00 PRAVACHAN - PP. LALITPRABH JI M.H
113 14:20 PRAVACHAN - PP. VIJAYRATN SUNDAR SURI. JI M.H
114 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
115 15:00 TVC - GHARONDA
116 15:12 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
117 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
118 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
119 04:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
120 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
121 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
122 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
123 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
124 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
125 19:40 TARA SANSTHAN
126 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
127 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
128 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
129 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
130 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
131 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
132 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
133 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
134 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
135 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
136 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
137 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
138 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
139 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
140 19:40 TARA SANSTHAN
141 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
142 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
143 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
144 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
145 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
146 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
147 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
148 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
149 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
150 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
151 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
152 00:00 PRAVACHAN - PP. VIMAL SAGAR SURI. JI M.H
153 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
154 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
155 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
156 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
157 02:10 JAIN RASOI -
158 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
159 03:20 DEV POOJA -
160 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
161 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
162 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
163 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
164 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
165 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
166 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
167 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
168 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
169 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
170 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
171 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
172 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
173 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
174 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
175 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
176 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
177 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
178 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
179 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR) (10:33AM-11:00AM)
180 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
181 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
182 11:40 JAIN RASOI -
183 12:00 DHARM PARIKRAMA -
184 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
185 13:00 VISHESH - MANGI TUNGI JI
186 14:00 PRAVACHAN - PP. LALITPRABH JI M.H
187 14:20 PRAVACHAN - PP. VIJAYRATN SUNDAR SURI. JI M.H
188 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
189 15:00 SWARANJALI
190 15:12 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
191 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
192 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
193 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
194 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
195 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
196 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
197 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
198 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
199 19:40 TARA SANSTHAN
200 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
201 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
202 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
203 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
204 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
205 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
206 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
207 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
208 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
209 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
210 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
211 00:00 PRAVACHAN - PP. VIMAL SAGAR SURI. JI M.H
212 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
213 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
214 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
215 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
216 02:10 JAIN RASOI -
217 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
218 03:20 DEV POOJA -
219 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
220 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
221 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
222 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
223 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
224 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
225 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
226 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
227 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
228 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
229 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
230 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
231 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
232 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
233 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
234 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
235 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
236 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
237 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
238 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H
239 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
240 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
241 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
242 11:40 JAIN RASOI -
243 12:00 DHARM PARIKRAMA -
244 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
245 13:00 VISHESH - MANGI TUNGI JI
246 14:00 PRAVACHAN - PP. LALITPRABH JI M.H
247 14:20 PRAVACHAN - PP. VIJAYRATN SUNDAR SURI. JI M.H
248 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
249 15:00 SWARANJALI
250 15:12 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
251 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
252 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
253 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
254 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
255 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
256 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
257 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
258 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
259 19:40 TARA SANSTHAN
260 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
261 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
262 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
263 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
264 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
265 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
266 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
267 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
268 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
269 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
270 23:10 ANIMATED BHAKTAMER
271 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
272 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
273 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
274 19:40 TARA SANSTHAN
275 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
276 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
277 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
278 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
279 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
280 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
281 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
282 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
283 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
284 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
285 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
286 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
287 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
288 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
289 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
290 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
291 02:10 JAIN RASOI -
292 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
293 03:20 DEV POOJA -
294 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
295 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
296 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
297 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
298 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
299 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
300 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
301 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
302 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
303 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
304 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
305 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
306 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
307 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
308 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
309 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
310 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
311 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
312 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
313 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR) (10:33AM-11:00AM)
314 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
315 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
316 11:40 JAIN RASOI -
317 12:00 DHARM PARIKRAMA -
318 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
319 13:00 VISHESH - MANGI TUNGI JI
320 14:00 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR) (02:00PM-03:30PM)
321 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
322 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
323 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
324 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
325 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
326 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
327 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
328 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
329 19:40 TARA SANSTHAN
330 20:00 PRAVACHAN - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
331 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
332 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
333 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
334 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
335 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
336 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
337 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
338 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
339 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
340 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
341 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
342 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
343 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
344 19:40 TARA SANSTHAN
345 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
346 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
347 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
348 20:59 VISHESH - PP. ARUNVIJAY JI M.H
349 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
350 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
351 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
352 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
353 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
354 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
355 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
356 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
357 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
358 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
359 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
360 02:10 JAIN RASOI -
361 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
362 03:20 DEV POOJA -
363 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
364 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
365 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
366 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
367 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
368 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
369 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
370 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
371 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
372 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
373 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
374 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
375 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
376 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
377 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
378 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
379 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
380 08:48 SWARANJALI
381 09:00 D-LIVE - ACH. PUSHPDANT SAGAR JI M.H (PUSHPGIRI)
382 12:00 DHARM PARIKRAMA -
383 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
384 13:00 VISHESH - MANGI TUNGI JI
385 14:00 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
386 14:20 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
387 14:50 VISHESH - WAAH ! ZINDAGI
388 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
389 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
390 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
391 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
392 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
393 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
394 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
395 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
396 19:40 TARA SANSTHAN
397 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
398 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
399 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
400 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
401 21:17 VISHESH - SIRSAD
402 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
403 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
404 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
405 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
406 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
407 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
408 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
409 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
410 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
411 19:40 TARA SANSTHAN
412 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
413 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
414 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
415 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
416 21:17 VISHESH - SIRSAD
417 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
418 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
419 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
420 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
421 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
422 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
423 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
424 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
425 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
426 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
427 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
428 02:10 JAIN RASOI -
429 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
430 03:20 DEV POOJA -
431 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
432 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
433 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
434 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
435 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
436 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
437 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
438 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
439 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
440 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
441 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
442 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
443 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
444 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
445 08:20 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
446 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
447 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
448 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
449 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
450 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR)
451 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
452 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
453 11:40 JAIN RASOI -
454 12:00 D-LIVE - ACH. MAHASHRAMAN JI M.H (LAADNU)
455 13:15 VISHESH - MANGI TUNGI JI
456 14:00 PRAVACHAN - PP. LALITPRABH JI M.H
457 14:20 PRAVACHAN - PP. VIJAYRATN SUNDAR SURI. JI M.H
458 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
459 15:00 SWARANJALI
460 15:12 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
461 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
462 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
463 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
464 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
465 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
466 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
467 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
468 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
469 19:40 TARA SANSTHAN
470 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
471 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
472 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
473 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
474 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
475 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
476 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
477 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
478 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
479 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
480 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
481 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
482 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
483 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
484 19:40 TARA SANSTHAN
485 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
486 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
487 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
488 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
489 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
490 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
491 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
492 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
493 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
494 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
495 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
496 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
497 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
498 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
499 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
500 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
501 02:10 JAIN RASOI -
502 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
503 03:20 DEV POOJA -
504 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
505 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
506 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
507 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
508 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
509 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
510 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
511 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
512 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
513 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
514 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
515 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
516 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
517 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
518 08:21 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
519 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
520 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
521 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
522 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
523 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR)
524 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
525 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
526 11:40 JAIN RASOI -
527 12:00 DHARM PARIKRAMA -
528 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
529 13:00 VISHESH - ACH. SHIVMUNI JI M.H
530 14:00 VISHESH - MANGI TUNGI JI
531 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
532 15:00 SWARANJALI
533 15:12 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
534 15:30 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
535 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
536 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
537 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
538 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
539 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
540 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
541 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
542 19:40 TARA SANSTHAN
543 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
544 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
545 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
546 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
547 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
548 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
549 21:44 VISHESH - ANTARYATRA
550 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
551 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
552 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
553 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
554 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
555 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
556 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
557 19:40 TARA SANSTHAN
558 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
559 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
560 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
561 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
562 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
563 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
564 21:44 ANIMATED BHAKTAMER
565 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
566 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
567 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
568 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
569 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
570 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
571 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
572 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
573 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
574 02:10 JAIN RASOI -
575 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
576 03:20 DEV POOJA -
577 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
578 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
579 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
580 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
581 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
582 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
583 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
584 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
585 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
586 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
587 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
588 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
589 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
590 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
591 08:21 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
592 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
593 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
594 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
595 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
596 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR)
597 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
598 11:30 AAHARCHARYA - PP. GYANMATI MATA JI
599 11:40 JAIN RASOI -
600 12:00 DHARM PARIKRAMA -
601 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
602 13:00 VISHESH - ACH. SHIVMUNI JI M.H
603 14:00 D-LIVE - GLOBAL MAHASABHA
604 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
605 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
606 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
607 19:40 TARA SANSTHAN
608 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
609 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
610 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
611 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
612 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
613 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
614 21:45 AALOCHANA PATH
615 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
616 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
617 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
618 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
619 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
620 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
621 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
622 19:40 TARA SANSTHAN
623 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
624 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
625 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
626 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
627 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
628 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
629 21:44 AALOCHANA PATH
630 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
631 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
632 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
633 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
634 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
635 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
636 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
637 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
638 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
639 02:10 JAIN RASOI -
640 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
641 03:20 DEV POOJA -
642 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
643 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
644 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
645 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
646 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
647 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
648 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
649 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
650 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
651 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
652 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
653 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
654 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
655 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
656 08:21 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
657 08:30 D-LIVE - PP. JINPIYUSH SURI. JI M.H (RAJNANDGAON)
658 11:30 AAHARCHARYA -
659 11:40 JAIN RASOI -
660 12:00 DHARM PARIKRAMA -
661 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
662 13:00 VISHESH - ACH. SHIVMUNI JI M.H
663 14:00 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
664 14:20 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
665 14:50 SWARANJALI
666 15:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
667 15:30 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
668 15:48 SWARANJALI
669 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
670 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
671 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
672 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
673 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
674 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
675 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
676 19:40 TARA SANSTHAN
677 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
678 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
679 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
680 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
681 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
682 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
683 21:45 SAMAYIK PATH
684 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
685 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
686 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
687 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
688 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
689 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
690 19:17 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
691 19:40 TARA SANSTHAN
692 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
693 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
694 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
695 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
696 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
697 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
698 21:44 SAMAYIK PATH
699 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
700 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
701 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
702 23:40 ANIMATED BHAKTAMER
703 00:00 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
704 00:20 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
705 01:00 PRAVACHAN - PP. GUPTINANDI JI M.H
706 01:20 PRAVACHAN - PP. ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
707 01:40 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
708 02:10 JAIN RASOI -
709 02:30 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
710 03:20 DEV POOJA -
711 03:40 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H (MANGAL KI KAMNA)
712 03:50 PRAVACHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
713 04:30 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
714 05:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
715 05:35 JIN-ABHISHEK - DHARM TIRTH ATISHYA KSHETRA
716 05:51 JIN-ABHISHEK - DWARKA JI
717 06:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
718 06:55 JIN-ABHISHEK - SHRAVASTI(U.P)
719 07:04 JIN-ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR(RAJ.)
720 07:13 JIN-ABHISHEK - MAHAVIR JI(RAJ.)
721 07:28 JIN-ABHISHEK - BIJOLIYA JI(RAJ.)
722 07:37 PRAVACHAN - ACH. MAHAPRAGYA JI M.H
723 08:03 JIN-ABHISHEK - CHAWLESHWAR
724 08:12 JIN-ABHISHEK - KUNDALPUR
725 08:21 JIN-ABHISHEK - BADA MANDIR ,BADAGAON(U.P)
726 08:30 JIN-ABHISHEK - GOLAKOT
727 08:39 JIN-ABHISHEK - GUNODYA TIRTH ,GULGAON
728 08:48 PRAVACHAN - PP. SUDHA SAGAR JI M.H
729 10:15 JIN ABHISHEK - NARELI (RAJ.)
730 10:33 D-LIVE - ACH. VIDYA SAGAR JI M.H (KUNDALPUR)
731 11:00 JIN ABHISHEK - RANAPRATAP BAGH(DELHI)
732 11:30 AAHARCHARYA -
733 11:40 JAIN RASOI -
734 12:00 DHARM PARIKRAMA -
735 12:10 PRAVACHAN - PP. GUNDHARNANDI JI M.H
736 13:00 VISHESH - ACH. SHIVMUNI JI M.H
737 14:00 PRAVACHAN - PP. LALITPRABH JI M.H
738 14:20 PRAVACHAN - PP. VIJAYRATN SUNDAR SURI. JI M.H
739 14:40 PRAVACHAN - PP. VIRAG SAGAR JI M.H
740 15:00 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI (AYODHYA)
741 15:30 SAMASYA AAPKI SAMADHAN HUMARA (PT. AJIT SHASTRI JI)
742 15:48 SWARANJALI
743 16:00 PRAVACHAN - TODI WALE BABA
744 16:18 GYANSHALA (PT. RATAN LAL BENADA JI)
745 16:43 PRAVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI M.H
746 17:00 JAIN PATHSHALA (PP. PRAGY SAGAR JI)
747 17:40 PRAVACHAN - PP. SWASTIBHUSHAN MATA JI
748 18:20 SHANKA SAMADHAN - PP. PRAMAN SAGAR JI M.H
749 19:20 PRAVACHAN - ACH. PULAK SAGAR JI M.H
750 19:40 TARA SANSTHAN
751 20:00 VISHESH - PP. SAUBHAGYA SAGAR JI M.H
752 20:20 PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI M.H
753 20:40 PRAVACHAN - ACH. SUBHADRA MUNI JI M.H
754 20:59 PRAVACHAN - PP. PRAVEEN RISHI JI M.H
755 21:17 PRAVACHAN - PP. SRISTHIBHUSHAN MATA JI
756 21:35 PRAVACHAN - PP. VIMAL SURI. JI M.H
757 21:44 MAHAVIR ASTAK
758 22:02 PRAVACHAN - DR. SANJEEV GODHA JI
759 22:42 PRAVACHAN - PP. MAHASHRAMAN JI M.H
760 23:10 PRAVACHAN - PP. GYANMATI MATA JI
761 23:40 ANIMATED BHAKTAMER

An initiative by Paras TV